Autonomni ženski centar je ženska nevladina organizacija osnovana 1993. godine.

Rad Autonomnog ženskog centra je zasnovan na feminističkim principima i teoriji.

Verujemo da je život bez nasilja osnovno ljudsko pravo i u skladu s tim obezbeđujemo specijalističku podršku ženama i podstičemo individualni i institucionalni odgovor na muško nasilje nad ženama i doprinosimo jačanju građanskog društva.

Aktivnosti Autonomnog ženskog centra

 1. Preventivne i informativno – edukativne aktivnosti za žene i opštu javnost
 2. Konsultantske aktivnosti za žene sa traumom muškog nasilja, intervencije u kriznim situacijama, psihološka podrška za prevazilaženje traume nasilja i pravna podrška za ostvarivanje prava na život bez nasilja
 3. SOS telefonska služba za psihološku podršku, pravne informacije i konsultacije, informisanje iz oblasti socijalne zaštite, informacije o drugim izvorima podrške i usluga u zajednici
 4. Nezavisno zastupanje korisnica u institucijama i  u sudskim i upravnim postupcima
 5. Nezavisan monitoring i evaluacija: intervencija javnih službi, primene zakona, primene državnih strategija i planova akcije, izrada izveštaja o stanju nasilja u porodici i stanju ženskih ljudskih prava („izveštaji u senci“) 
 6. Edukacija predstavnika/ca nevladinih organizacija i  institucija
 7. Javno zagovaranje
 8. Analitičko – istraživačke delatnosti
 9. Izdavaštvo
 10. Saradnja i razmena sa ženskim organizacijama u zemlji, regionu i svetu 
 11. Građanski i ženski aktivizam
 12. Humanitarne aktivnosti namenjene ženama svih diskriminisanih grupa
 13. Preventivni i edukativni rad sa mladima
Organizacije partnerice na projektu: