Naziv projekta: Ka socijalnoj koheziji – uticaj na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizovane grupe žena i žrtve nasilja

Trajanje projekta: 24 meseca

Projekat finansiran od strane: Evropske unije u sklopu regionalnog programa IPA 2009 – Civil Society Facility.

Nosilac projekta: Autonomni ženski centar

Partnerske organizacije na ovom projektu su Udružene žene Banja Luka (BiH), Centar za žene žrtve rata (Hrvatska) i Društvo SOS telefon (Slovenija).

U realizaciji projekta podršku Autonomnom ženskom centru pružaće Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao saradnik.

Osnovni cilj ovog projekta je da doprinese povećanom učešću i uticaju žena na procese stvaranja politika iz oblasti socijalnog uključivanja i aktivnijem učešću u procesima priključivanja Evropskoj uniji.

Očekivani rezultati ovog projekta predstavljaju:

  1. Jačanje kapaciteta ženskih organizacija u zemljama Zapadnog Balkana za analize politika i za učešće u procesima socijalnog uključivanja i pridruživanja EU.
  2. Povećano razumevanje državne uprave u tri zemlje Zapadnog Balkana o važnosti učešća ženskih organizacija civilnog društva u procesima planiranja javnih politika.
  3. Uspostavljanje regionalnog dijaloga između ženskih organizacija civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana i EU, kao sredstvo za povezivanje stručnosti i razmenu dobrih praksi u oblasti socijalnog uključivanja osetljivih grupa žena u procesima pristupanja EU.

Za postizanje ovih ciljeva i rezultata planirane su sledeće osnovne grupe aktivnosti:

Analiza pravnih akata i strateških dokumenata iz izabranih oblasti, analiza potreba i problema sa kojima se suočavaju žene iz višestruko marginalizovanih grupa i žene koje su preživele nasilje u realizaciji svojih prava. Uporedna analiza stanja i politika u zemljama EU i kreiranje predloga za unapređenje politike i primene,

Povećanje razumevanja državne uprave (na nacionalnom i lokalnom nivou) u tri zemlje Zapadnog Balkana o potrebama žena koje su preživele nasilje i politikama koje mogu doprineti poboljšanju njihovog položaja,

Izgradnja kapaciteta ženskih organizacija  u oblasti analiza politika i istraživanja i učešća u procesima socijalne inkluzije i pristupanja EU.

Ciljna grupa – žene iz višestruko marginalizovanih društvenih grupa.

Pet oblasti koje su specifične za ciljnu grupu obuhvaćenu projektom izabrane na osnovu višegodišnjeg iskustva u radu sa ženama koje su žrtve nasilja i obuhvataju:

  • brigu o deci (prednost pri upisu dece u vrtić, podrška roditeljstvu, privremeni hraniteljski status i dr.),
  • zapošljavanje (prekvalifikacija i obrazovanje odraslih),
  • socijalno stanovanje,
  • dostupnu pravdu (proširena usluga besplatne pravne pomoći – sekundarna pravna pomoć), i
  • izdržavanje/alimentacija.

Stav svih partnera i zainteresovanih strana na ovom projektu je da oblast socijalnog uključivanja predstavlja suštinsku komponentu politika pristunja EU. Takođe se očekuje se da Srbija u 2012. godini razvije Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju (JIM). Uključivanje ženskih organizacija u ove procese je od ključne važnosti i zahteva jačanje njihove uloge u konsultativnim procesima razvijanjem njihovih kapaciteta i sveobuhvatnom analizom već postojećih politika.